InHouseCakes Precious FOLLOWERs

TARTLET PRICE

Cheese Tart
(Blueberry/Strawberry/Raspberry/Chocolate/Kiwi/Orange)Mini Cheese Tart (diameter 4cm)
1 box =36pcs RM40Size M cheese tart (diameter 5cm)
1 box 25pcs=RM30
100pcs RM110Fruit Tart (Grapes/Strawberry/Kiwi/Dragon/Peach)

Mini size (diameter 4cm)
36pcs = RM50

M size(diameter 5cm)
25pcs= RM40
50pcs= RM75

0 comments:

Related Posts with Thumbnails