InHouseCakes Precious FOLLOWERs

TARTLET PRICE

Cheese Tart
(Blueberry/Strawberry/Raspberry/Chocolate/Kiwi/Orange)Mini Cheese Tart (diameter 4cm)
1 box =36pcs RM45Size M cheese tart (diameter 5cm)
1 box 25pcs=RM35
100pcs RM140Fruit Tart (Grapes/Strawberry/Kiwi/Dragon/Peach)

Mini size (diameter 4cm)
36pcs = RM55

M size(diameter 5cm) -bigger size
25pcs= RM45
50pcs= RM90

0 comments:

Related Posts with Thumbnails